Användningsvillkor för webbplatsen

Läs dessa användningsvillkor för Peakons webbplats (”Villkor”) noggrant eftersom de utgör ett bindande avtal mellan Dig och Peakon ApS (”Peakon”). Genom att gå ut på eller använda en webbplats eller sida som länkar till dessa Villkor (”Webbplats”) godkänner du att följa och vara bunden av Villkoren.

Webbplatsen innehåller en mängd olika typer av information och resurser, inklusive: (a) Peakons plattform (”Plattform”); och (b) produktbeskrivningar, text, bilder, fotografier, ljud, video, dokument, vitsord, logotyper, diagram, rapporter, hämtningsområden, kommunikationsforum, information om programgränssnitt (API) för webbtjänster samt andra verktyg (gemensamt benämnda ”Material”).

Om du inte godkänner dessa Villkor ska du inte använda Webbplatsen eller Material på webbplatsen.

1. Villkor som gäller för specifika Material och områden på Webbplatsen

Ytterligare eller andra villkor och meddelanden kan gälla för specifika områden på Webbplatsen eller för Material som tillhandahålls på eller via Webbplatsen. I händelse av motstridiga villkor ska sådana ytterligare eller andra villkor och meddelanden gälla över dessa Villkor.

2. Användning av Plattformen

Din användning av Plattformen omfattas av ett separat prenumerationsavtal som Peakon och din organisation har ingått. I den utsträckning som du använder Plattformen som Peakon-kund och registrerad användare, eller som en användare som har registrerat sig för en kostnadsfri provperiod, under berättiganden som ingår i ett prenumerationsavtal, regleras din användning av Plattformen enligt sådant prenumerationsavtal. Kontakta din organisation om du har några frågor om prenumerationsavtalet.

3. Användning av Material

Materialen skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- och patentlagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning. Ingen licens och inga andra rättigheter ges utöver det som uttryckligen anges i dessa Villkor. Om ingenting annat anges häri får du använda Materialen endast i informationssyfte och i icke kommersiella syften. Såvida du inte uttryckligen har fått Peakons godkännande eller på annat sätt har rätt till det enligt lag får du inte kopiera, publicera, visa, distribuera, modifiera eller göra avledda verk av Materialen. Du får inte ta bort, modifiera eller dölja äganderättsmeddelanden på något Material.

Produkter som nämns i Materialen kanske inte är allmänt tillgängliga i ditt land eller din region. Produktbeskrivningar kan komma att ändras efter Peakons eget gottfinnande.

Om du är journalist har du tillåtelse att använda samtliga bilder som går att hämta från Peakons webbplatser för Press i professionellt publicerat material för att framhäva Peakon, dess produkter och/eller tjänster. 

4. Din information

Du kan bli ombedd att ange information för att få åtkomst till vissa områden av Webbplatsen, hämta visst Material, registrera dig för evenemang eller skapa ett konto. Du samtycker till att ange korrekt och aktuell information. Information som du uppger för Peakon under registreringsprocessen, liksom all annan information som samlas in om dig när du besöker Webbplatsen, regleras av Peakons då gällande Integritetspolicy.

Du förstår och godkänner att du bär ansvar för att hålla dina kontolösenord hemliga. Du godkänner att du ensam bär ansvar gentemot Peakon för samtliga aktiviteter som sker på ditt konto. Du godkänner att omedelbart meddela Peakon om eventuell otillåten användning av, eller andra säkerhetsluckor som är relaterade till, ditt konto.     

5. Inskickat material

Du bär fullständigt ansvar för allt som du överför, postar, visar eller på annat sätt skickar till eller via Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till programvarukod, artiklar, feedback eller förslag (”Inskickat material”). Du godkänner att du ska inneha samtliga rättigheter i och till Inskickat material, eller att du har erhållit samtliga rättigheter och/eller behörigheter för att skicka in materialet. Varje enskilt fall av Inskickat material måste uppfylla tillämplig policy för acceptabel användning.

Du ger Peakon, dess närstående företag och underlicenstagare en evig, oåterkallelig, överförbar, världsomspännande, royaltyfri och icke exklusiv licens att reproducera, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa samt distribuera Inskickat material. Peakon har ingen skyldighet att posta eller använda Inskickat material, och Peakon kan ta bort Inskickat material när som helst efter eget gottfinnande.

Se vår Notice and Takedown Policy om du anser att upphovsrättsskyddat material som tillhör dig har publicerats på en Webbplats utan din tillåtelse.

6. Varumärken

Peakon respekterar andras upphovsrätt, och vi förväntar oss att andra också gör det. Peakons varumärken är några av våra mest värdefulla företagstillgångar, och som sådana kommer vi att värna våra rättigheter och be dig att använda våra varumärken på ett korrekt sätt för att vi ska kunna upprätthålla vårt varumärkes integritet. 

Riktlinjerna nedan tillhandahålls för att hjälpa dig att avgöra om användningen av våra varumärken är korrekt eller felaktig. Våra varumärken (”Peakons varumärke(n)”) innefattar alla registrerade och oregistrerade varumärken och servicemärken (inklusive ord, logotyper, sloganer eller en kombination av dessa) som ägs av Peakon eller dess närstående företag. En lista över våra nuvarande varumärken finns på Workday Trademark List.

 1. Tillåten användning
  1. Vid hänvisning till Peakons Plattform eller tjänster. Du får använda Peakons varumärken som namn vid hänvisning till vår Plattform eller våra tjänster. Detta inbegriper inte användning av våra logotyper, vilka uttryckligen måste godkännas av Peakon (se Avsnitt b.ii nedan).
  2. Vid angivande av kompatibilitet med Peakons Plattform. Du får använda Peakons varumärken för att visa att din produkt eller tjänst är kompatibel med vår genom en hänvisande fras så som ”för användning med Peakon® Grow” eller ”kompatibel med Peakon® Engage”.
  3. Partners som rekommenderar Peakon. Tredje parter som inte är närstående företag får endast använda Peakons varumärken på ett skäligen nödvändigt sätt, och sådan användning ska åtföljas av en friskrivning från sponsring av, anknytning till eller rekommendation från Peakon.
 2. Förbjuden användning
  1. Företags-, produkt- eller tjänstenamn, domännamn eller profiler på sociala medier. Du får inte använda, registrera eller inkorporera Peakons varumärken i någon del av ditt företags-, produkt- eller tjänstenamn. Du får heller inte registrera ett domännamn eller skapa konto, användarnamn, sida eller grupp på sociala medier där Peakons varumärken inkorporeras på ett sätt som sannolikt skapar förvirring hos allmänheten kring huruvida en webbplats, en sida eller ett konto har anknytning till eller sponsras av Peakon.
  2. Använda logotyper utan tillstånd. Att använda en Peakon-logotyp utan skriftligt tillstånd är inte tillåtet. Kontakta oss på trademarks@workday.com för att be om tillstånd att använda Peakon-logotypen.
 3. Förhållningsregler
  1. Använd lämpliga symboler. Se vår Workday Trademark List, vilken visar korrekt varumärkessymbol (antingen ® eller ™) som ska användas för erkännande vid den första och mest framträdande användningen av märket.
  2. Använd Peakons varumärken som adjektiv. Följ upp användningen av Peakon-varumärket med en generiskt hållen beskrivning när du hänvisar till våra produkter.
   Rätt: Peakon Grow-plattformen hjälper till att förbättra resultaten på individuell nivå och teamnivå med kontinuerlig feedback.
   Fel: Använd Peakon för att förbättra resultaten på individuell nivå och teamnivå med kontinuerlig feedback.
  3. Ändra inte Peakons varumärken. Försvaga inte vårt varumärke genom att förkorta eller på annat sätt förändra våra varumärken och logotyper.
   Rätt: Peakon Grow
   Fel: PK Grow
  4. Använd korrekt erkännandeutlåtande. Produkter, marknadsföringsmaterial, annonser, webbsidor, manualer eller kampanjmaterial som innehåller Peakons varumärken ska innehålla följande text:
   Peakon och Peakons logotyp [infoga andra Peakon-varumärken som används i förekommande fall] är varumärken som tillhör Peakon och som i vissa fall är registrerade i USA och på andra platser. Alla andra märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.
  5. Representera dig själv och ditt företag på ett korrekt sätt. Om din produkt eller tjänst är kompatibel med en produkt eller tjänst från Peakon, men du för närvarande inte är anställd hos Peakon, ska du lägga till en tydlig friskrivning på din webbplats eller på annat publicerat material.

Om du har några frågor om våra varumärken eller om du vill rapportera andras felaktiga användning av våra varumärken kan du kontakta oss på trademarks@workday.com.

7. Peakons information i programgränssnitt (”API:er”) för webbtjänster

Om API:er är tillgängliga på Webbplatsen utan ett separat licensavtal ger Peakon dig härmed en icke exklusiv, icke underlicensierbar, icke överförbar begränsad licens att använda API:erna endast på ett sätt som kommer Peakons kunder till gagn. Du påtar dig all ansvarsskyldighet som kan uppstå till följd av användningen av API:erna. Peakon åtar sig inte att fortsätta tillgängliggöra API:er, och du har ingen rätt till versionsförbättringar eller support av något slag. Peakon kan revidera eller sluta att tillhandahålla API:er utan föregående meddelande när som helst efter Peakons eget gottfinnande. OAKTAT DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV API:ERNA FÖR VIDAREDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.   

8. Begränsade rättigheter

All programvara som hämtas från Webbplatsen för USA, dess instanser och/eller organ (”USA:s regering”) eller å dessas vägnar, tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller yppande av USA:s regering omfattas av begränsningar som beskrivs i stycke (c)(1)(ii) i paragrafen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller styckena (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software – Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, i förekommande fall. Tillverkare är Peakon ApS, Frederiksberggade 11, 1459, Köpenhamn K, Danmark.

9. Hyperlänkar

Peakon bär inte ansvar för innehåll från tredje part eller länkade webbplatser som tillhandahålls på Webbplatsen. Tillhandahållandet av en länk innebär inte att Peakon rekommenderar webbplatsen, och länken tillhandahålls endast som en service.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH MATERIALEN PÅ EGEN RISK. ALLA MATERIAL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. PEAKON FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE OCH ÖVRIGA GARANTIER ELLER FRAMSTÄLLANDEN, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I ÄGARRÄTTIGHETER ELLER IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. PEAKON LÄMNAR, UTAN BEGRÄNSNING, INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSEN ELLER MATERIALEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, LÄGLIGA TIDSMÄSSIGT, SÄKRA ELLER FRIA FRÅN FEL. DESSA GARANTIUNDANTAG GÄLLER FÖR DIG I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

PEAKON KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT BÄRA ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, STRAFFMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG SOM HAR KOPPLING TILL ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN WEBBPLATSEN ELLER ANVÄNDNING AV MATERIALEN, ELLER FÖR NÅGON WEBBPLATS ELLER RESURS SOM WEBBPLATSEN LÄNKAR, HÄNVISAR ELLER GER ÅTKOMST TILL, INKLUSIVE FUNKTIONEN FÖR NYCKELORDSMARKERING. DETTA UNDANTAG OCH DENNA ANSVARSBEFRIELSE INNEFATTAR, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER DATAFÖRLUST, ÄVEN OM PEAKON UTTRYCKLIGEN HAR MEDDELAT MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DETTA UNDANTAG OCH DENNA ANSVARSBEFRIELSE GÄLLER FÖR ALLA VIDARE ÅTGÄRDER, OAVSETT DE JURIDISKA TEORIERNA, OCH SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

12. Allmänt

Peakon förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges under dessa Villkor, inklusive upphovsrätt, och inga andra rättigheter ges under dessa Villkor vare sig indirekt eller via estoppel eller på annat sätt. Peakon kan komma att uppdatera dessa Villkor då och då. Peakon kommer att ändra datumet för senaste uppdatering längst ner i dessa Villkor när så sker. Det är ditt ansvar att regelbundet läsa igenom dessa Villkor. Att Peakon misslyckas med att genomdriva en juridisk rättighet eller ett rättsmedel som omfattas av dessa Villkor eller av tillämplig lag ska inte ses som ett formellt avstående av dessa rättigheter eller rättsmedel, och dessa rättigheter och rättsmedel ska fortfarande vara tillämpbara av Peakon. Om en behörig domstol dömer att en stadga av dessa Villkor är ogiltig, förblir resten av stadgorna opåverkade. Förutom där detta krävs enligt lag ska rättsliga ärenden som uppstår från dessa Villkor regleras av lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till motstridiga lagstadgor, och du godkänner att underordna dig domstolarnas behörighet i Alameda County, Kalifornien. Du godkänner att Peakon kan ansöka om förelägganden i samtliga jurisdiktioner. Det finns inga förmånstagarrättigheter för tredje part under dessa Villkor.

© 2021 Peakon. Med ensamrätt. Peakon och Peakons logotyp är varumärken som tillhör Peakon och är registrerade i USA och på andra platser. Alla andra märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Senast uppdaterat: 30. Juli 2021